Logo AUDIT updated20171019 Color Transparent

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

              สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ชื่อเดิม สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ มีฐานะเป็นกองขึ้นอยู่กับ กรมการเงินทหารอากาศ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ) ที่ ๙/๐๖ ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เรื่อง การใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๐๖ ต่อมาจึงมีการจัดตั้งสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๑ จึงได้โอน กองตรวจบัญชี จากกรมการเงินทหารอากาศ มาเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จนกระทั้งเปลี่ยนสถานะมาเป็น สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ ในปัจจุบัน

          ความเป็นมาในการจัดตั้ง สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก คณะรัฐมนตรี ลงมติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว.๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม   ๒๕๑๙ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ โดยอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้ส่วนราชการที่เป็น กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่งอัตรากำลังพล เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด โดยเฉพาะ
          ครั้นต่อมาในปี ๒๕๒๖ กองทัพอากาศได้รายงานขอจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศขึ้นมาตามนัยแห่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอจัดตั้ง อันเนื่องมาจากหน่วยงานของกองทัพอากาศ ได้มีการขยายมากขึ้น ปริมาณงานที่จะต้องเข้าตรวจสอบภายใน ตามหลักของกระทรวงงานการคลัง ที่ปรากฎอยู่ในคู่มือตรวจสอบ และแนวนโยบายเฉพาะของกองทัพอากาศ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยตรวจสอบภายในของกองทัพอากาศ ขึ้นตรงกับ ผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อรับรองงานดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกับ กองทัพบก ที่ได้จัดตั้ง สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบกขึ้น แล้วเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๒ การขอจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศขึ้นตามเรื่องนี้ ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการยุบกองตรวจบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ แล้วโอนอัตรามากำหนดรวมกับอัตราสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศซึ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่
          ดังนั้น เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ กองทัพอากาศ ได้ขอแก้ไข พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ ผ่านกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยขอเพิ่ม สำนักงานตรวจบัญชี ทหารอากาศ ให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองทัพอากาศ จากที่มีอยู่เดิม จำนวน ๒๕ ส่วนราชการ เป็น ๒๖ ส่วนราชการส่วนในเรื่องโครงสร้าง และอัตรากำลังพลจะได้ดำเนินการต่อไป สำหรับการจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศขี้นนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๑๙ โดยมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุม และบริหารทรัพยากร ตามความมุ่งหมายของกองทัพอากาศ
          ต่อมาในปี ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งได้แก้ไข โดยให้เพิ่มข้อความของ มาตรา ๕ (ข้อ ๒๖) เป็นสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ เป็นส่วนราชการเพิ่มขึ้นในกองทัพอากาศ โดยให้เป็นหน่วยขี้นตรงกองทัพอากาศ และให้มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นและพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ให้ไว้ ณ วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนา สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
          ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับ ที่ ๕๔/๓๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เรื่อง ให้ใช้อัตราสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยมีเหตุผลเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของกองทัพอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสมควรมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๕๖๐๑ สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ (เพื่อพลาง) และให้ดำเนินการบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในดำแหน่งต่าง ๆ ตามอัตรานี้ได้ตามความจำเป็น และเมื่อได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราเพื่อพลางนี้แล้ว ปรากฎผลดี หรือมีข้อบกพร่องประการใด ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นอัตราถาวรต่อไป
          ในขณะที่ใช้อัตราเพื่อพลางดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นต้นมานั้น กองทัพอากาศได้เสนออนุมัติแก้อัตรา ทอ. พ.ศ.๒๕๐๖ (จัดตั้ง อฉก.หมายเลข ๕๖๐๐ สตช.ทอ. และปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมายเลข ๑๘๐๐ สปช.ทอ.) ซึ่ง รมว.กห. พล.อ.อ.พะเนียง   กานตรัตน์ ได้อนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๕๖๐๐ สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับที่ ๓๕/๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑๓๗) และเพื่อปฏิบัติ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมดังกล่าว กองทัพอากาศจึงออกคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับที่ ๒๒๑/๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ เรื่องแก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๕๐๖) ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๕๖๐๑ สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ และยกเลิกอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๕๖๐๑ สำนักงานตรวจบัญชี (เพื่อพลาง) ที่๕๔/๓๐ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          อนึ่ง ในการอนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ ของสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ รมว.กห.ในขณะนั้น (พล.อ.อ.พะเนียง   กานตรัตน์) ได้สั่งการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเพื่อพลาง ดังนี้
๑. ตำแหน่งเสนาธิการสำนักงานฯ ให้เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ 
๒. กองตรวจพัสดุและทรัพย์สิน เดิมมี ๒ กอง ให้รวมกันเหลือเพียงกองเดียว
๓. กองตรวจบัญชีจากเดิมให้ปรับใหม่เป็น ๒ กอง โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ชั้นรองฯ ได้
          ต่อมาในปี ๒๕๓๓ ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๙๕/๓๓ ลง ๒๗ มิ.ย.๓๓ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศเดิม และได้จัดส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ สังกัดอยู่ในส่วนกิจการพิเศษต่อมาในปี ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สังกัดอยู่ในส่วนบัญชาการ

สถานที่ตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
 
          เริ่มแรกการต่อตั้งสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ อาคารสำนักงานคงใช้พื้นที่กองตรวจบัญชีเดิมของ สปช.ทอ. ชั้น ๔ ด้านเหนือ ต่อมาได้รับอนุมัติเพื่อเติมให้ใช้อาคารกรมส่งกำลังบำรุง ชั้น ๔ ด้านเหนือ อีก ๑ ห้อง
          ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้าง อาคารสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศในปีงบประมาณ ๓๕ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๓๖ โดยมีที่ตั้งบริเวณหน้าท่าอากาศยานทหาร ปัจจุบัน เป็นอาคาร บยอ. ต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคาร ศวอ.ทอ.เก่า อยู่บริเวณด้านซ้ายทางเข้าช่องทาง บก.ทอ.๒

          ตามคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรูปแบบพื้นที่ก่อสร้างและการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ในพื้นที่ บก.ทอ. เพื่อต้องการจัดกลุ่มหน่วยงานที่เป็นฝ่ายอำนวยการและฝ่ายเสนาธิการให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์และการบรรเทาสาธารณะภัยของ ทอ. รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับผังแม่บทและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ ทอ. และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ นกข.ดำเนินการ ดังนี้

          ๑. ให้ กร.ทอ.ย้ายที่ทำงานมาอยู่แทนที่ สตน.ทอ. และ ทสส.ทอ.

          ๒. ให้ สตน.ทอ.ย้ายไปแทนที่ กร.ทอ. (อาคารหมายเลข ๑๓๗๑)

          ๓. ให้ ทสส.ทอ.(บางส่วน) ย้ายไปทำงานที่อาคาร ผทค.ทอ. แทนที่ ศกบ.กบ.ทอ.(ชั้น ๒) ชั่วคราว เพื่อรอย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ในบริเวณ บก.ทอ. (พื้นที่ธนาคารทหารไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.)

          ๔. ให้ ทสส.ทอ.ย้ายไปปฏิบัติงานเป็นการถาวร เมื่อ ชย.ทอ. ออกแบบปรับปรุงพื้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์และธนาคารทหารไทย จำกัด แล้วเสร็จ

         ๕. ให้ ธนาคารทหารไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ. และไปรษณีย์ ย้ายเข้าอาคารที่ปรับปรุงใหม่ด้านหน้า บก.ทอ. เมื่อ ชย.ทอ. ปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.๕๗

            ๖. สตน.ทอ., ทสส.ทอ. และ กร.ทอ. ทำแผนการเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งใหม่

            ต่อมามีอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๖ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๓/๑๑๗๘ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนการเคลื่อนย้าย สตน.ทอ. ให้ สตน.ทอ.เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งอาคารหมายเลข ๑๓๗๑ ระหว่าง ๘ ธ.ค.๕๖ – ๓๑ ม.ค.๕๗ โดยมีลำดับการเคลื่อนย้าย ดังนี้

      ๑. ในระหว่าง ๘ – ๑๓ ธ.ค.๕๖ ดำเนินการเคลื่อนย้าย ผธก.สตน.ทอ., สำนักงาน (นกพ.สตน.ทอ., นทสส.สตน.ทอ., นงป.สตน.ทอ. และ นกง.สตน.ทอ.) ย้ายเข้าชั้น ๑

            ๒. ในระหว่าง ๒๒ – ๒๗ ธ.ค.๕๖ ดำเนินการเคลื่อนย้ายส่วนบังคับบัญชา (ผอ.สตน.ทอ, รอง ผอ.สตน.ทอ., นปก.ประจำ สตน.ทอ., หน้าห้องผู้บังคับบัญชา, นธน.สตน.ทอ. และ กวง.สตน.ทอ.) ย้ายเข้าชั้น ๒

             ๓. ในระหว่าง ๑๒ – ๑๗ ม.ค.๕๗ ดำเนินการเคลื่อนย้าย กตส.๒ สตน.ทอ. และ กตส.๓ สตน.ทอ. ย้ายเข้าชั้น ๔

             ๔. ในระหว่าง ๒๖ – ๓๑ ม.ค.๕๗ ดำเนินการเคลื่อนย้าย กตพ.สตน.ทอ. และ กตส.๑ สตน.ทอ. ย้ายเข้าชั้น ๓

            ตามแผนการเคลื่อนย้ายดังกล่าว เป็นช่วงที่ ทอ. ต้องจัดงานวันเด็กประจำปี จึงส่งผลให้การเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าอาคารหมายเลข ๑๓๗๑ ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อ ๗ ก.พ.๕๗

--------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง

          ๑.หนังสือ คณก.พิจารณากำหนดรูปแบบพื้นที่ก่อสร้างฯ ลับ ที่ ๘/๕๖ ลง ๗ พ.ย.๕๖ เรื่อง รายงานการพิจารณากำหนดรูปแบบพื้นที่ก่อสร้างและการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ในพื้นที่ บก.ทอ.

            ๒.หนังสือ สตน.ทอ. ลับ ด่วน ที่ กห ๐๖๑๓.๓/๑๐๙ ลง ๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอส่งแผนการย้ายหน่วย สตน.ทอ.

              ๓.หนังสือ กบ.ทอ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๓/๑๑๗๘ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนการเคลื่อนย้าย สตน.ทอ.

หนังสือ สตน.ทอ. ที่ กห ๐๖๑๓.๑/๒๘๕ ลง ๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง รายงานผลการประชุม ซึ่งระบุว่า “การย้ายหน่วยของ สตน.ทอ. ณ ปัจจุบัน กำลังพลย้ายเข้าอาคารหมายเลข ๑๓๗๑ ครบเมื่อ ๗ ก.พ.๕๗