Logo AUDIT updated20171019 Color Transparent

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

                                                                                            Θ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๔  
   Θ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๔  
   Θ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธ.ค.๖๓